GDPR

Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) nõuete rakendamisega soovime teid teavitada teie isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja teie sellega seotud õigustest.

Järgmised reeglid kehtivad alates 25. maist 2018:

1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on PIONART Grzegorz Sztobryn, asukohaga Zabrze, ul. Gen. Bora – Komorowskiego 18, NIP 648-249-99-39.

2. Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid, mille olete ise esitanud või mis on saadud andmebaasi laiendamise tulemusena avalikult kättesaadava teabe alusel ja neid kasutatakse (töödeldakse) volitatud töötajate poolt.

3. Isikuandmeid töödeldakse äritegevuse ja ärikoostööga seotud eesmärkidel, samuti turunduslikel eesmärkidel, näiteks uudiskirjade ja äripakkumiste saatmiseks ning muudeks vajalikeks toiminguteks, näiteks raamatupidamiseks ja maksuarveldusteks.

4. Vajaduse korral võidakse andmeid edastada üksnes vastatava Töötlejaga koostööd tegevatele subjektidele neile esitatud tellimuste ja teenuste täitmise eesmärgil, nt raamatupidamisbüroodele, kullerfirmadele, transpordiettevõtetele, pankadele, kindlustusandjatele, advokaadibüroodele, et nad saaksid oma teenuseid osutada.

5. Vastavalt kehtivatele õigusaktidele säilitatakse teie isikuandmeid perioodi jooksul, mis on vajalik ettevõtte õigustatud huvide tagamiseks.

6. Elektroonilisel kujul hoitavaid andmeid töödeldakse asjakohaste turvaelementidega IT-süsteemides, mis tagavad täieliku kaitse volitamata isikute kontrollimatu juurdepääsu eest, paberkandjal olevaid dokumente hoitakse lukustatud kappides ja ruumides, kuhu volitamata isikutel on piiratud juurdepääs.

7. Teie andmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks, sealhulgas profileerimiseks.

8. Andmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse, rahvusvahelistele organisatsioonidele.

9. Teil on õigus tutvuda oma andmete sisuga ning taotleda andmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist, esitada vastuväiteid töötlemisele, võtta tagasi nõusolek ja õigus andmete ülekandmisele.

10. Isikuandmete töötlemisega seotud kaebused ja vastuväited tuleb esitada e-posti teel aadressil: iod@pionart.pl.

11. Informeerime, et teil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise järelevalveasutusele, st isikuandmete kaitse ameti presidendile – www.uodo.gov.pl, juhul kui olete tuvastatud õiguste rikkumise.